Pirkimo salone sąlygos

 

Užsisakykite nestandartinius baldus 

Gaminame individualius nestandartinius baldus pagal Jūsų pageidavimus ar šeimos narių poreikius bei erdvės, kurioje baldai stovės, specifikacijas. Galite modifikuoti bet kurį mūsų kataloge esantį dizainą arba užsisakyti visiškai nestandartinį baldą, apie kurį svajojate. Pateikite mums vizualizaciją, nuotrauką ar brėžinį ir išpildysime Jūsų pageidavimą. 

UAB „LAUKSVA“ 
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
TRANSPORTO PASLAUGŲ SUTARTIES SĄLYGOS 

1.Bendrosios nuostatos
1.1. UAB Lauksva, juridinio asmens kodas 174392079, registruota P. Vaičaičio g. 13, LT-71114 Šakiai (toliau vadinama – „ Pardavėju“), ir „Pirkėjas”, Toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami „Šalimis“, o bet kuris iš jų atskirai „Šalimi“ sudarė šią prekių ir/ar transporto paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).
1.2. Ši Sutartis nustato prekių perdavimo ir atsiskaitymo už jas tvarką, Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises bei pareigas, pristatymo paslaugos sąlygas ir grąžinimo taisykles, šalių atsakomybę bei kitas su prekių ir/ar paslaugų pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas.
1.3 Visos pirkimo sąlygos pateikiamos prieš sudarant Sutartį.
1.4. Sudarius šią sutartį laikoma, kad Pirkėjas su sąlygomis susipažino.
1.5. Šios sąlygos taip pat pateikiamos www.lauksva.lt svetainėje.

2.Sutarties objektas
2.1. Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja pirkti iš Pardavėjo šios Sutarties 2.2 punkte nurodytus daiktus ir sumokėti nurodytą prekių ir/ar paslaugų kainą.
2.2. Pagal šią Sutartį parduodamų prekių (baldų, ir kt. baldus lydinčių prekių bei paslaugų) (toliau -Prekės) pavadinimas ir komplektiškumas, kaina, prekės perdavimo terminas nurodyti užsakyme (toliau – Užsakymas), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir patvirtinimo momentas
3.1. Sutartis laikoma sudaryta Pirkėjui ir užsakymą priėmusiam asmeniui pasirašius sutartį ir/arba Pirkėjui sumokėjus avansinę įmoką nurodyta šios Sutarties 4.1 punkte.
3.2. Pasirašydamas šią Sutartį ir įmokėdamas avansinę įmoka Pirkėjas patvirtina, jog Šios Sutarties pasirašymo metu jis gavo visą būtiną, visapusišką ir pilną/informaciją apie:
3.2.1. Baldo dizainą, komplektaciją ir matmenis;
3.2.2. Pasirinkto audinio savybes;
3.2.3. Baldo priežiūros, eksploatavimo ir baldų pristatymo sąlygas.
3.2.4. Atsakomybę (ir padarinius), kurie atsiranda renkantis baldo sudedamąsias dalis individualiai, ne pagal ekspozicijoje ar interneto svetainėje www.lauksva.lt eksponuojamus baldus, bei arba gavo nuorodas, kur rasti tokią informaciją. 

4. Atsiskaitymo tvarka ir nuosavybės teisės perėjimas

4.1. Per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui avansą, kurį sudaro ne mažiau nei 30 % (trisdešimt procentų) Užsakyme nurodytos Prekių kainos. Pirkėjui per nustatytą terminą nesumokėjus avansinės įmokos, Pardavėjas turi teisę prekės perdavimo terminą atidėti lygiai tiek dienų kiek Pirkėjas vėlavo įmokėti avansą. Jeigu Pirkėjas nesumoka avansinės įmokos daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų po tos dienos, kurią turėjo sumokėti avansą, Sutartis laikoma nutraukta.
4.2. Likusi Prekių ir/ar papildomų paslaugų kaina turi būti sumokėta iki Užsakyme nurodytos dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei iki Prekių perdavimo Pirkėjui dienos. Jeigu Pirkėjas vėluoja sumokėti Prekių ir / ar papildomų paslaugų kainą Pardavėjas turi teisę atidėti Prekių perdavimą Pirkėjui tiek dienų, kiek Pirkėjas vėluoja sumokėti Prekių ir / ar papildomų paslaugų kainą.
4.3. Jei Prekės perduodamos Pirkėjui iš karto pardavimo vietoje, Pirkėjas Prekių kainą sumoka iki Prekių perdavimo momento.
4.4. Pirkėjas už užsakytas pagal Užsakymą prekes ir/ar paslaugas gali apmokėti šiais būdais:
4.4.1. Banko pavedimu į Užsakyme nurodytą Pardavėjo sąskaitą banke (mokėjimo pavedimo paskirtyje būtina nurodyti užsakymo sutarties numerį);
4.4.2. Grynaisiais pinigais arba banko kortele, kai Pirkėjas atsiskaito už Prekes ir/ar paslaugas pristatymo metu arba pardavimo vietoje;
4.4.3. Atsiskaitymas išsimokėtinai.
4.5. Pasirinkus atsiskaitymą išsimokėtinai (lizingu), Pirkėjas sutinka vadovautis paslaugos teikėjo nustatytomis prekių pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis. Su taisyklėmis galima susipažinti – https://inbank.lt/lizingas. Galiojanti lizingo sutartis, likusiai sumai apmokėti, turi būti pateikta Pardavėjui ne vėliau, kaip likus 1-ai dienai iki prekių perdavimo dienos.
4.6. Prekių ir/ar paslaugų kaina laikoma sumokėta nuo atitinkamų sumų įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą, tuo atveju, jeigu mokama bankiniu pavedimu.
4.7. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo visos kainos sumokėjimo momento.

5. Prekių perdavimo tvarka
5.1. Prekės perduodamos iki Pirkėjui Užsakyme nurodyto termino. Užsakymo pateikimo ir Sutarties sudarymo metu tiksli Prekių perdavimo data nėra apibrėžiama. Apie konkretų perdavimo laiką Pirkėjas įspėjamas trumpąja telefono žinute (SMS), telefono skambučiu arba Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Prekės Pirkėjui perduodamos Šalims pasirašant Prekės perdavimo aktą (toliau – 3PA dokumentas), kurį parengia Pardavėjas.
5.2. Pirkėjas, užsakydamas Prekes turi teisę pasirinkti pateikimo būdą:
5.2.1. Nemokamai savu transportu atsiimti iš Pardavėjo sandėlio adresu V. Kudirkos g. 24, Šakiai;
5.2.2. Užsisakyti prekių pristatymo paslaugą iš Pardavėjo pagal tuo metu galiojančius ir užsakymo lape nurodytus įkainius bei sąlygas;
5.2.3. Prekes atsiimti savu transportu Prekių pardavimo vietoje.
5.3. Jei Pardavėjas iki suderintos datos neperduoda Prekių Pirkėjui, jis Pirkėjo laisvos formos raštišku prašymu suteikia nuolaidą 0.02 % už kiekvieną uždelstą dieną.
5.4. Jeigu Pirkėjas daugiau kaip 3 (tris) darbo dienas po Pardavėjo pranešimo Sutarties vienu iš 5.1 punkte nurodytu būdu gavimo delsia ar vengia atsiimti ar priimti Prekes, tai jis moka Pardavėjui už Prekių sandėliavimą po 5 (penkis) eurus, įskaitant PVM, už kiekvieną Prekės sandėliavimo dieną.
5.5. Perimdamas Prekes Prekių pardavimo vietoje(perka prekę eksponuojama prekybos vietoje), Pirkėjas privalo patikrinti ir įsitikinti, ar jose nėra akivaizdžių pažeidimų, trūkumų ar kitų neatitikimų. Apie pastebėtus trūkumus ar jų nebuvimą pažymima 3PA dokumente. Vėliau pretenzijos dėl šių trūkumų nepriimamos. Pirkėjas, perėmęs Prekes Prekių pardavimo vietoje, privalo nedelsiant patikrinti, ar perduotos Prekės atitinka šioje Sutartyje ir jos prieduose nurodytą Prekių asortimentą, kiekį ir kokybę, ar nėra akivaizdžių Prekių trūkumų. Vėliau pretenzijos dėl akivaizdžių Prekių trūkumų nepriimamos, garantiniai įsipareigojimai tokiu atveju nėra taikomi.
5.6. Perimdamas Prekes iš Pardavėjo sandėlio ar pagal transportavimo paslaugą prekių pristatymo vietoje, Pirkėjas privalo patikrinti ir įsitikinti, ar jose nėra akivaizdžių pakuotės pažeidimų, trūkumų ar kitų neatitikimų. Pirkėjas taip pat privalo patikrinti, ar perduotos Prekės atitinka šioje Sutartyje ir jos prieduose nurodytą Prekių asortimentą, kiekį ir kokybę, ar nėra akivaizdžių Prekių trūkumų. Apie pastebėtus trūkumus ar jų nebuvimą pažymima 3PA dokumente. Vėliau pretenzijos dėl nurodytų trūkumų nėra priimamos, garantiniai įsipareigojimai tokiu atveju nėra taikomi.
5.7. Jeigu nustatomas pakuotės mechaninis pažeidimas ar kiti komplektacijos trūkumai, pirkėjas privalo išsaugoti pakuotės nuotraukas ties Prekės pažeidimo bei identifikacinio kodo vietomis, kurios įrodytų Pirkėjo pretenzijos dėl Prekės mechaninio pažeidimo pagrįstumą, ir esant Pardavėjo pareikalavimui ją pateikti.

6. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas turi teisę užsakyti prekes, vadovaujantis šios sutarties sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šios sutarties bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
6.2. Pirkėjas atsako už sutarties sudarymo metu pateikiamų duomenų teisingumą, o jiems pasikeitus, privalo nedelsdamas apie pakitimus informuoti Pardavėją. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo metu pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
6.3. Pirkėjas turi teisę keisti, nutraukti užsakymą šiomis numatytomis sąlygomis:
6.3.1. Užsakymas gali būti keičiamas iki avansinės įmokos įmokėjimo, Pirkėjui ir Pardavėjui susitariant dėl Užsakymo pakeitimų (prekės, kainos, terminų ir kt.) ir atnaujinant Užsakymą.
6.3.2. Jei Pirkėjas pageidauja Užsakymo pakeitimų po to, kai užsakytos Prekės jau yra pradėtos gaminti ar pagamintos: Pirkėjui pateikus laisvos formos prašymą Pardavėjui ir Pardavėjui raštiškai sutinkant dėl Užsakymo pakeitimų (prekės, kainos, terminų ir kt.) yra atnaujinamas Užsakymas, įtraukiant Pardavėjo patirtus nuostolius.
6.3.3. Jeigu Pirkėjas nori nutraukti Užsakymą iki jo pristatymo dienos, tai privalo pateikti laisvos formos prašymą Pardavėjui prekybos vietoje arba el. paštu [email protected]. Pardavėjas nagrinės Pirkėjo prašymą vadovaujantis šios Sutarties 9 punktu.
6.4. Už perduotas Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui Sutarties 4 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.
6.5. Pirkėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti užsakytas prekes.
6.6. Pirkėjas įsipareigoja laikytis Prekės eksploatavimo ir naudojimo instrukcijų.
6.7. Pirkėjas garantiniu laikotarpiu įsipareigoja Pardavėjo atstovui leisti apžiūrėti Prekes, perduoti jas ar jų dalį remontui arba leisti atlikti smulkų remontą Pirkėjo gyvenamose patalpose.
6.8. Pirkėjas supranta ir patvirtina, kad:
6.8.1. minkšti svetainės baldai yra skirti sėdėjimui ir poilsiui, o ne pastoviam miegojimui kaip miegamojo baldai;
6.8.2. natūralaus medžio, natūralios faneruotės tekstūrų nesutapimas nelaikomas kokybės trūkumu;
6.8.3. audinys, natūrali ir dirbtinė oda turi savybę temptis ir tai nelaikoma Prekių kokybės trūkumu;
6.8.4. prekės, pagamintos iš natūralios odos ar dirbtinės odos yra slidesnės, nei pagamintos iš gobeleno;
6.8.5. iš katalogo ar paletės užsakomo baldo apdailos/audinio atspalvis gali skirtis nuo ekspozicijoje esančio gaminio atspalvio;
6.8.6. pagamintas baldas, kurio audinį ar kitas medžiagas klientas išsirinko pats, gali atrodyti kitaip nei esantis baldas ekspozicijoje ar internetinėje Pardavėjo svetainėje: dėl audinio savybių gali turėti papildomas raukšles, baldo dizaino išpildymą ir pan.

7. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui šios Sutarties ir Užsakymo reikalavimus atitinkančias Prekes.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Prekes iki Užsakyme nurodyto termino atsižvelgiant į 5.1 punktą.
7.3. Išimtiniais atvejais dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę, prieš tai informuojant Pirkėją, kaip numatyta 5.1 punkte, atidėti prekių perdavimo terminą Pirkėjui iki dviejų savaičių nuo užsakyme nurodyto perdavimo termino. Šiuo atveju tai nėra traktuojama kaip prekių nepateikimas ir nėra laikoma šios sutarties nutraukimo sąlyga.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.6. Pardavėjas turi teisę gauti, tikslinti ir kitaip tvarkyti Pirkėjo sutikimu pateiktus duomenis ir informaciją apie Pirkėjo vardą, pavardę, adresą, telefono nr., el. pašto adresą.
7.7. Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti sudarytą sutartį, jei klientas pažeidė etikos normas ar bet kokia forma sąmoningai pakenkė Pardavėjo prekiniam ženklui.
7.8. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu savo lėšomis atlieka Prekės kokybės ekspertizę. Jei yra reikalinga, nustato garantinio remonto būdą ir vietą.
7.9. Jeigu paaiškės, kad įsigyta prekė yra netinkamos kokybės, Pirkėjas pirmiausiai turės teisę Pardavėjo reikalauti prekę pataisyti arba pakeisti tinkamos kokybės preke. Tik Pardavėjui nepataisius prekės ar jo nepakeitus, Pirkėjas turi teisę reikalauti sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį.
7.10. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jei prekės trūkumas yra nedidelis.
7.11. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją apie Prekes, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetiniame puslapyje esančias nuorodas.
7.12. Pardavėjas neatsako už tai, kad tinklalapyje ir/ar kitų partnerių internetinėse parduotuvėse/tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose, reklaminėje medžiagoje baldų nuotraukos savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, komplektacijos, formų ir spalvos dėl skirtingų prietaisų ypatybių, subjektyvaus vertinimo ar dėl naudojamų pagalbinių vaizdo koregavimo priemonių.

8. Pristatymo paslaugos taisyklės
8.1. Pardavėjas Užsakyme Pirkėjo nurodytu telefonu ir/ar el. paštu iš anksto praneša Pirkėjui apie prekių perdavimo – priėmimo dieną ir Prekių perdavimo laiką. Informacija teikiama 1 – 2 d.d. prieš planuojamą perdavimo dieną. Jei Pirkėjas prekės priimti negali, perdavimo diena perkeliama 5-12 d.d. laikotarpiui.
8.2. Prekių perdavimo metu Prekes priima tik pats Pirkėjas arba Pirkėjo įgaliotas ir sprendimo teisę turintis asmuo.
8.3. Transporto paslauga yra atskira Užsakymo dalis, kuri pasirinktinai pagal Pirkėjo poreikius susideda iš:
8.3.1. Pristatymo paslauga – apima prekės pristatymą iki pastato durų ( t.y. iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis automobilis);
8.3.2. Prekės Užnešimo (įnešimo) paslauga – apima baldo užnešimą į Pirkėjo nurodytą patalpą užsakymo lape, tačiau neapima Prekių išpakavimo, kitų patalpoje esančių baldų išrinkimo bei jų išnešimo paslaugos ir yra įkainojama pagal sutarties sudarymo momentu galiojančius įkainius ir nurodoma užsakymo lape;
8.3.3. Prekės surinkimo paslauga – apima Prekių išpakavimą, surinkimą ir nuo Prekių likusių šiukšlių išvežimą, tačiau neapima ne Pardavėjo įmonėje užsakytų baldų, jų priedų bei aksesuarų surinkimo ir suderinimo su pristatytomis prekėmis, įkainojama pagal sutarties sudarymo momentu galiojančius įkainius ir nurodoma užsakymo lape.
8.4. Pirkėjas atsako už tinkamas sąlygas prekes transportuoti iki nurodytos vietos, jas įnešti, surinkti. Pirkėjas privalo įsivertinti patalpų išplanavimą, vertinant prekės gabaritus įnešimui. Rekomenduojame prie nurodytų gabaritų pridėti po papildomus 10 cm. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas nepasirūpina baldo įnešimo ar pristatymo tinkamomis sąlygomis.
8.5. Jei pristatymo metu kelio danga yra netinkamos būklės krovininiam automobiliui ir iki suplanuotos perdavimo dienos Pirkėjas apie tai neinformuoja Pardavėjo, Prekė gali būti nepristatoma, tačiau laikoma, kad Pristatymo paslauga yra įvykdyta.
8.6. Jei yra trukdančios aplinkybės atlikti Pristatymo paslaugą, už kurias Pardavėjas neatsako, Pirkėjas jas šalina einamuoju momentu ir jei dėl šios priežasties Pristatymo paslaugą atliekantys darbuotojai sugaišta daugiau laiko nei numatyta, t.y. turi laukti, kol gali pilnai atlikti Pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo apmokėti už sugaištą darbo laiką 50 eur/val.
8.7. Jei standartinėmis Prekės pakuotėmis negalima įnešti į gyvenamąsias patalas, Pirkėjui pageidaujant ir sutinkant pakuotės ir/ar baldas ardomas ir pakartotinai surenkamas įnešus. Pirkėjas papildomai apmoka už sugaištą laiką Prekės papildomam ardymui ir surinkimui įkainiu 50 Eur/val. Jei Pirkėjas atsisako papildomai mokėti, kai baldo įnešimas negalimas standartinėmis pakuotėmis, Pardavėjas neprisiima atsakomybės už baldo įnešimą ir vadovaujasi 8.9. punktu.
8.8. Pardavėjas neprisiima atsakomybės ir Užnešimo (įnešimo) paslauga laikoma įvykdyta, jei baldo negalima įnešti į Pirkėjo gyvenamąsias patalpas dėl 8.3 punkte numatytų ir Pirkėjo neįvykdytų sąlygų, ir tai nėra pagrindas Prekės atsisakymui.
8.9. Pardavėjui negalint įvykdyti Užnešimo (įnešimo) paslaugos dėl 8.3. punkte numatytų ir Pirkėjo neįvykdytų sąlygų, Pirkėjo sprendimu prekė gali būti:
8.9.1. perduodama ta pačią dieną artimiausioje vietoje nuo nurodytos Užsakyme vietos iki kurios galima įnešti Prekę;
8.9.2. grąžinama į Pardavėjo sandėlį. Pirkėjas savo iniciatyva pakartotinai derina perdavimo sąlygas ir perdavimo datą ir laiką su Pardavėju. Pakartotinė pristatymo paslauga apmokama pagal tuo metu galiojančius įkainius.
8.10. Suderintą perdavimo dieną Pirkėjui atsisakius priimti Prekę arba nurodytu adresu neradus Pirkėjo, prekė grąžinama į Pardavėjo sandėlį, o Pirkėjas apie tai informuojamas elektroniniu paštu ir/ar telefonu. Pirkėjas, norėdamas pakartotinio pristatymo, turi apmokėti pakartotinį Pristatymo paslaugos mokestį.
8.11. Prekės pristatomos Pardavėjo transportu, tačiau Pardavėjas pasilieka teisę samdyti išorinę paslaugą apie tai kliento iš anksto neinformavus.
8.12. Atsiimant prekes iš Pardavėjo sandėlio ar prekybos vietos, būtina su savimi turėti ir pateikti Pardavėjo patvirtintą Užsakymo lapą. Prekės perdavimas vykdomas jei Pirkėjas turi apmokėjimą pagrindžianti dokumentą – kasos čekį arba atitinka 4.6 punktą.
8.13. Prekės pristatomos nesurinktos, supakuotos, o prie jų yra pridedama surinkimo instrukcija, tvirtinimo detalės ir audinio atraiža.
8.14. Senų Prekių išrinkimo, perstumdymo, išvežimo, išnešimo paslaugos neteikiamos.
8.15. Rekomendacijos pirkėjui dėl pasiruošimo Prekių pristatymo paslaugoms gauti yra skelbiamos Pardavėjo internetinėje svetainėje: www.lauksva.lt/pristatymo-paslauga.

9. Prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos
9.1. Pirkėjas, sudaręs sutartį prekybos vietoje, vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ 17 punktu, kokybiškų baldų grąžinti negali.
9.2. Pirkėjas sudaręs nuotolinę sutartį, nenurodydamas priežasties gali grąžinti Prekes, išskyrus užsakytus ir pagamintus pagal individualų Pirkėjo užsakymą, per 14 kalendorinių dienų.
9.3. Kokybišką Prekes pagal 9.2 punktą Pirkėjas privalo grąžinti nepažeistoje pakuotėje savo transportu į artimiausią UAB „Lauksva“ prekybos vietą arba užsisakyti Pardavėjo transporto paslaugą pagal tuo metu galiojančius įkainius.
9.4. Norėdamas grąžinti kokybiškas Prekes 9.2 punkte nurodytu atveju, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu: [email protected] .
9.5. Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes, pagal 9.2 punktą būtina laikytis šių sąlygų:
9.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;
9.5.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nebandyta rinkti. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti Prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais;
9.5.3. grąžinama prekė turi būti pilnos komplektacijos, įskaitant surinkimo instrukciją ir surinkimo detales, kokią perdavė Pardavėjas;
9.5.4. grąžinant prekę būtina užpildyti laisvos formos prašymą ir pateikti Prekės Užsakymą, apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ir 3PA dokumentą.
9.6. Pinigai už grąžintas kokybiškas Prekes 9.2 punkto atveju pervedami mokėjimo pavedimu per 14 d.d. į Pirkėjo prašyme nurodytą banko sąskaitą.
9.7. Pinigai už suteiktas transporto paslaugas įsigyjant Prekes nėra grąžinami.
9.8.Negalima grąžinti pagal individualų užsakymą gamintos kokybiškos Prekės. Individualiu užsakymu laikomi visi baldų užsakymai, kurie buvo komplektuojami iš skirtingų detalių ir apspręstos pačio Pirkėjo: pasirinkta baldo dizaino komplektacijų derinys, išsirinktas audinys ir/ar audinių derinys bei spalvos baldo dizaino komplektacijai, kojelės, spalvos). Prekės, kurios buvo užsakytos pagal kataloguose ir/ar ekspozicijoje pateikiamus Prekių pavyzdžius ir yra jiems identiški, laikomi standartizuotais pasirinkimais ir nevertinami kaip individualūs užsakymai.
9.9. Kai grąžinama gauta nekokybiška Prekė, jeigu tam egzistuoja teisinis ir faktinis pagrindas, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes grąžinti Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus.
9.10. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.
9.11. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko LR teisės aktų ir šios sutarties nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10. Prekių kokybės garantija ir garantinis aptarnavimas
10.1. Pardavėjas visiems baldams suteikia 24 mėnesių garantiją – G0.
10.2 Pardavėjas atrinktiems baldų modeliams ir/ar audiniams, kurie pažymėti specialiu ženklu prekybos vietose ir/ar Pardavėjo tinklalapyje suteikia 50 mėn. garantiją – G1 ir/arba G2.
10.3. Prekės garantinė priežiūra vykdoma pagal numatytą tvarką garantijos sąlygose, kurios pateiktos Pardavėjo tinklalapyje: www.lauksva.lt/garantijos-salygos/.
10.4. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu atsako už tuos Prekių trūkumus, kurie buvo pastebėti Prekių perdavimo momentu ir nebuvo aptarti su Pirkėju šios Sutarties sudarymo momentu ir atsiradusiems po Prekių perdavimo dėl Prekių gamintojo kaltės.
10.5. Garantija galioja visoms Prekių sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms.
10.6. Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl Prekių transportavimo paslaugų, kurios detalizuojamos 8.3 punkte, kai jas teikia ne Pardavėjas.
10.7. Pretenzijas kokybei gali teikti tik Pirkėjas.
10.8. Pretenzijos dėl Prekių kokybės pateikiamos Prekių pardavimo vietoje arba Pardavėjo tinklalapyje www.lauksva.lt.
10.9. Pirkėjui pateikiant pretenziją dėl Prekių kokybės būtina pridėti Prekių įsigijimo dokumentus (Užsakymą, kasos aparato kvitą, 3PA dokumentą) ir reikalingą informaciją neatitikties kilmei nustatyti (nustatymo aplinkybes, nuotraukas, vaizdo, garso medžiagą).
10.10. Garantinio laikotarpio metu nustatytus Prekės kokybės trūkumus Pardavėjas ištaiso ar pakeičia per Pardavėjo nustatytą laikotarpį, nebent su klientu sutariama kitaip:
10.10.1. Pardavėjo privataus prekinio ženklo Prekėms – 15-45 d.d;
10.10.2. Pardavėjo partnerių Prekėms – 30-60 d.d.
10.11. Dėl Pirkėjo kaltės atsiradusius trūkumus ir pažeidimus Pardavėjas gali šalinti Pirkėjo sąskaita pagal Pardavėjo ir Pirkėjo suderintus įkainius.
10.12. Pardavėjas Prekių priežiūros ir eksploatacijos taisykles, rekomendacijas pateikia tinklalapyje www.lauksva.lt/baldu-priezuros-taisykles/.
10.13. Prekės kokybės garantija negalioja, jei Prekė eksploatuojama neteisingai ir/arba ne pagal paskirtį, prižiūrima nesilaikantis priežiūros taisyklių.
10.14. Prekės kokybės garantija netaikoma dėl:
10.14.1. audinių atspalvių skirtumų, kurie atsiranda dėl skirtingų audinio partijų;
10.14.2. Prekės nesuderinamumo su kitais Pirkėjo gyvenamose patalpose esančiais baldais, bei kitais daiktais;
10.14.3. užsakytos ir pagamintos Prekės išvaizdos ir savybių pagal 6.8 punktą

11. Informacijos siuntimas
11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais susisiekimo priemonėmis.

12. Asmens duomenų apsauga
12.1. Pardavėjas tvarkys Pirkėjo asmens duomenis šiais tikslais: (1) sutarties vykdymo; (2) užsakymo vykdymo; (3) Prekių pristatymo; (4) ryšių palaikymo; (5) tiesioginės rinkodaros (tokiu atveju, jei Pirkėjas išreiškia savo sutikimą).
12.2. Pardavėjas Sutarties 8.1. punkte nurodytais tikslais, kaip duomenų valdytojas, tvarkys šiuos Pirkėjo asmens duomenis: (1) vardas, pavardė; (2) telefono numeris; (3) adresas, (4) užsakymo duomenys; (5) elektroninio pašto adresas; (6) banko sąskaita ir kiti pavedimo duomenys.
12.3. Pardavėjas gali perduodi Pirkėjo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie padeda Pardavėjui vykdyti Pirkėjo Užsakymą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Taip pat Pardavėjas Pirkėjo įsiskolinimo pagal šią Sutartį išieškojimui, gali pasitelkti skolų išieškojimo įmones/asmenis ir perduoti jiems Pirkėjo duomenis.
12.4. Pardavėjas negalės įvykdyti Užsakymo, jei Pirkėjas nepateiks privalomų savo asmens duomenų.
12.5. Pardavėjas neturi galimybės administruoti sutikimo su tiesiogine rinkodara šioje sutartyje, todėl po šios Sutarties sudarymo Pardavėjas išsiųs Pirkėjo el. paštu prašymą išreikšti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros elektroniniu būdu.
12.6. Pardavėjas saugos Pirkėjo asmens duomenis 10 metų po Sutarties galiojimo pabaigos.
12.7. Pirkėjas yra informuotas apie jo teisę: (1) susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; (2) žinoti, kokiais būdais asmens duomenys yra tvarkomi; (3) reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis; (4) reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai; (5) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.; (6) gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą); (7) atšaukti sutikimą; (8) patiekti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
12.8. Pirkėjas gali pasinaudoti savo teisėmis nurodytomis šios Sutarties 12.1. punkte kreipdamasis į Pardavėją el. paštu [email protected].

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šios sutarties pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
13.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Visais atvejais prašome pirmiausiai kreiptis į Pardavėją UAB „Lauksva“ [email protected].

 

LIZINGAS 

Paslaugą teikiame kartu su partneriu Inbank.  

Norint pasinaudoti pirkimo išsimokėtinai paslauga, reikia turėti vieną iš asmens tapatybę įrodančių dokumentų: 

 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę; 
 • Leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. 

Esant teigiamam Jūsų mokumo įvertinimui, galėsite sudaryti prekių finansavimo sutartį. 

Pirkimo išsimokėtinai privalumai: 

 • Sutarties sudarymas užtrunka vos kelias minutes; 
 • Galite pasirinkti jums labiausiai tinkantį sutarties terminą ar įmokos dydį; 
 • Pasirinkite patys: kur, kada ir kaip norite mokėti įmokas (Maxima kasose, PayPost skyriuose, pavedimu ar Inbank savitarnoje); 
 • Sutartį gali sudaryti du asmenys – šeimos nariai, ir tokiu būdu pirkti išsimokėtinai palankesnėmis sąlygomis; 
 • Galite sudaryti sutartį neišėję iš namų – internetu. 

Finansavimo sąlygos perkant išsimokėtinai internetu su Inbank: 

 • Finansuojame prekės ar prekių krepšelio kainą nuo 50 iki 10 000 Eur; 
 • Galite rinktis išsimokėjimo terminą iki 72 mėn.; 
 • Sutartį gali sudaryti asmenys ne jaunesni nei 18 m.; 
 • Pirkdami prekę išsimokėtinai iš karto tapsite prekės savininku; 
 • Galite pasirinkti, ar pageidaujate mokėti pradinį įnašą, ar pradėsite mokėti įmokas tik kitą mėnesį; 
 • Mokėtina suma bus paskirstyta kas mėnesį, pagal nustatytą grafiką. 

Pirkimo išsimokėtinai paslauga gali pasinaudoti asmenys: 

 • Gaunantys atlyginimą pagal darbo sutartį; 
 • Gaunantys „Sodros“ mokamas nuolatines išmokas (pensijas, pašalpas ir pan.); 
 • Ministerijų pensininkai (gaunantys ministerijų mokamas pensijas); 
 • Ūkininkai, individualią veiklą vykdantys asmenys. 
 • Dirbantys užsienyje (turi gauti pajamas į lietuvišką banko sąskaitą) 

Dėl platesnės informacijos ir lizingo sąlygų prašome susisiekti su mumis: +370 658 23 323 arba el. paštu [email protected] 

 

Krepšelis0
There are no products in the cart!
Tęsti apsipirkimą