Privatumo politika

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB „Lauksva“, (toliau – „Įmonė“) gerbia visų savo klientų (pirkėjų), įskaitant Įmonės svetainės https://www.lauksva.lt(toliau – „Svetainė“) lankytojų (toliau – „Klientai“), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Įmonės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką. 

1.3. Naudodamiesi Įmonės Svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Įmonės siūlomomis paslaugomis ar prekėmis bei suteikdami Įmonei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje/klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi „varnelę“. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje https://www.lauksva.lt/privatumo-politika/.

1.4. Tvarkant Jūsų asmens duomenis Įmonė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų. 

2. Kokios sąvokos naudojamos?

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. 

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Įmonės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Įmonės. 

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. 

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. 

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. 

2.6. Duomenų valdytojas – UAB „Lauksva“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta Įmonė, kodas 174392079, registruota buveinė P. Vaičaičio g. 13, LT-71114 Šakiai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. 

2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 

3. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

3.1. Įmonė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas / prekes Svetainėje arba užsisakydami paslaugas / prekes kitu būdu: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz., paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas. 

3.2. 3.1. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Įmonės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų / prekių / garantijos teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos. \

3.3. Įmonė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas / prekes Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan. 

3.4. 3.3. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Įmonės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų / prekių / garantijos teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui. 

4. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

4.1. Paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, baldų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui, Įmonės klientų identifikavimui Įmonės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir pasikeitimų dėl baldo pristatymo laiko ar kitos su Jūsų pateiktu užsakymu susijusios informacijos. Šios komunikacijos nėra skirtos rinkodaros tikslams ir jų negalima atsisakyti;

4.2.    Tiesioginės rinkodaros tikslais:

   4.2.1 kad Jūs galėtumėte gauti mūsų naujienlaiškius;

   4.2.2 kad Jūs galėtumėte dalyvauti ir laimėti prizus mūsų organizuojamuose žaidimuose, akcijose, konkursuose, tame tarpe mūsų socialinių tinklų Facebook ir Instagram paskyrose bei Youtub kanale;

   4.2.3 kad galėtume, pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, vykdyti Jūsų asmens duomenų profiliavimą, siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus;

4.3. Kad galėtume teirautis Jūsų nuomonės apie produktų/paslaugų kokybę bei vykdyti telefoninių pokalbių įrašymą, kai Jūs kreipėtės klientų aptarnavimo kanalais.

4.4. Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu ir bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų (naujienlaiškių, pasiūlymų ir pan.). Tą galite padaryti paspausdami tiesioginės rinkodaros pranešimo atsisakymo nuorodą tokio pranešimo pabaigoje arba susisiekdami su mumis elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu +370 640 10472.     

4.5. Sutikimą, dėl asmens duomenų tvarkymo, gali duoti tik 16 metų amžiaus ar vyresni asmenys. Jaunesniems vaikams reikalingas vaiko tėvų ar teisėtų globėjų sutikimas.

4.6. Apibrėžiant tinkamą saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir neskelbtinumą, tikslus, kuriais apdorojame Jūsų asmens duomenis, ir ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis. Be to, privalome atsižvelgti į laikotarpius, kuriems mums gali reikėti laikyti asmens duomenis, kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimus (pvz., buhalteriniai dokumentai, lizingo sutartys ir kt. )

4.7. Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime. Taip pat atsižvelgsime į tai, ar ir kaip galėtume bėgant laikui maksimaliai sumažinti mūsų naudojamus asmens duomenis ir ar galime Jūsų asmens duomenis paversti anonimiškais, kad jie nebebūtų siejami su Jumis ar Jūsų tapatybe, kuriuo atveju tą informaciją galėtume naudoti be tolesnio įspėjimo. 

5. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 5.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai). 

5.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento. Skambinančių asmenų duomenys pateiktų klausimų sprendimo tikslu saugomi 6 mėn. nuo  pokalbio įrašymo datos. Suėjus duomenų tvarkymo terminui, asmens duomenys sunaikinami.

5.3. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu [email protected]; siunčiant paštu, adresu P. Vaičaičio g. 13, LT-71114 Šakiai) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Įmonė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: a. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, b. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, c. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, d. kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Įmonė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Įmonei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Jūs taip pat turite teisę paprašyti Įmonės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui), nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita). 

6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/ 

7. Kaip tvarkome asmens duomenis buhalterinės apskaitos tikslais?

7.1. Vykdant Jūsų prekių / paslaugų užsakymą mes privalome rinkti ir kaupti Jūsų kontaktinius duomenis, tam kad užtikrintume kokybišką visapusišką aptarnavimą. 

7.2. Šiuos duomenis Jūs pateikiate pildant užsakymo arba pirkimo – pardavimo sutartį. Taip pat garantinį taloną, prekės perdavimo – priėmimo aktą ar kitus įmonėje privalomai naudojamus dokumentus Įmonės atstovybėse (baldų salonuose) arba perkant internetu.  

7.3. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis buhalterinės apskaitos tikslu: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, gyvenamosios vietos adresas. 

7.4. Tam tikrais atvejais, vykdant finansinius veiksmus, gali būti reikalingas Jūsų asmens kodas. 

7.5. Jūsų asmens duomenys buhalterinės apskaitos tikslais yra saugomi sutarties vykdymo laikotarpiu, vėliau archyvuojama LR įstatymuose numatyta tvarka. 

8. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

8.1. Įmonės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei atlikti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo. 

8.2. Įmonė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Įmonei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Įmonės vardu ir Įmonės ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu. 

8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga. 

8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. 

8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Įmonės (duomenų valdytojo) leidimo. 

8.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu. 

9. Kokius slapukus ir kaip naudojame?

9.1. Svetainės darbui naudojame šiuos būtinuosius Slapukus: 

 • wc_cart_hash_#
  wc_fragments_# 
  • cxssh_status 
  • visitor-cookie-2w 
  • viewed_cookie_policy 
  • @@History/@@scroll|# 
  • 3 slapukai atsitiktiniais pavadinimais 

9.2. Siekiant patobulinti lankytojų patirtį, Svetainėje naudojami papildomi Slapukai: 

 • _hjIncludedInSample– „HotJar“ lankytojų elgsenos analizei;
  _dc_gtm_UA-#, _ga, _gid – „Google Analytics“ lankytojų elgsenos analizei; 
  • ads/ga-audiences, collect – „Google Analytics“ reklamos parametrai ir lankytojo reklamos ID sekimas. 

9.3. Kai kurioms Svetainės funkcijoms papildomai gali būti naudojami Slapukai: 

 • GPS, IDE, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC – „Youtube“videoperžiūros parametrai ir statistika. 

9.4. Šie slapukai naudojami naršant https://www.lauksva.lt.  

10. Kokias nuorodas pateikiame svetainėje?

10.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus („Facebook“, „Pinterest“, „Instagram“, „Youtube“, „LinkedIn“). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Įmonė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas. 

Krepšelis0
There are no products in the cart!
Tęsti apsipirkimą