Pirkimo internetu sąlygos

 

UAB „LAUKSVA“ 
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
TRANSPORTO PASLAUGŲ SUTARTIES SĄLYGOS 

1.Bendrosios nuostatos 
1.1.Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis kartu su transporto paslaugų sutartimi (toliau – Sutartis) nustato Pirkėjo ir UAB „Lauksva” (toliau – Gamintojas) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių ar paslaugų pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas. 
1.2.Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šios Sutarties sąlygas bei taisykles. 

1.3. Pirkėjas, patvirtindamas Sutartį, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.lauksva.lt internetinėje parduotuvėje. 

1.4. Užsakyti prekes svetainėje www.lauksva.lt turi teisę: 

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; 

1.4.3. juridiniai asmenys; 

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai. 

2.Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas 

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Gamintojo sudaroma, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šia Sutartimi, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę „Sutinku su pirkimo taisyklėmis”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią Sutartį įvykdymo. 

2.2. Patvirtindamas Sutartį Pirkėjas kartu patvirtina, kad susipažino su visais kitais sutartyje nurodytais dokumentais ir informacija (garantijos sąlygomis, baldų priežiūros taisyklėmis ir kita www.lauksva.lt pateikta informacija). 

2.3. UAB „Lauksva“ gaminamų baldų užsakymo terminas yra apie 35 darbo dienos, tačiau jis gali kisti, priklausomai nuo baldų ar kitų medžiagų pasirinkimo. Užsakymas pradedamas gaminti sumokėjus visą sumą. Gamybos terminas skaičiuojamas nuo  mokėjimo gavimo dienos. 

 

 3.Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai 

3.1.Pirkėjas turi teisę užsakyti prekes www.lauksva.lt internetinėje parduotuvėje vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

3.2. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų. 

3.3. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir papildomų paslaugų (pristatymo, užnešimo, surinkimo ir kt.) kainą ir priimti prekes šioje Sutartyje numatyta tvarka. 

3.4. Pirkėjas atsako už Sutarties sudarymo metu pateikiamų duomenų teisingumą, o jiems pasikeitus, privalo nedelsdamas apie pakitimus informuoti Gamintoją. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. 

3.5. Pirkėjas patvirtindamas šią Sutartį sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo interneto parduotuvėje www.lauksva.lt tikslais. 

3.6. Pirkėjas už prekes atsiskaito vienu iš nurodytų būdų: 

3.6.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į nurodytą Gamintojo banko sąskaitą. 

3.6.2. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo. 

3.6.3. Pasirinkus atsiskaitymą išsimokėtinai (lizingu), Pirkėjas sutinka vadovautis paslaugos teikėjo nustatytomis prekių pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis. Galiojanti lizingo sutartis, likusiai sumai apmokėti, turi būti pateikta Gamintojui ne vėliau, kaip likus 1-ai dienai iki prekių perdavimo. 

3.7. PVM sąskaitose – faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.  

3.8.Jeigu Pirkėjas nori atsisakyti arba pakeisti pateiktą užsakymą, tai privalo padaryti raštiškai kreipiantis el. paštu [email protected] . Pranešimas žodžiu negalioja. 

3.9.Jei Pirkėjas pageidauja užsakymo pakeitimų po to, kai užsakytos prekės jau yra pradėtos gaminti, Pirkėjui ir Gamintojui raštiškai susitariant dėl užsakymo pakeitimų (prekės, kainos, terminų ir kt.) yra atnaujinama užsakymo sutartis, įtraukiant Gamintojo dėl to patirtų nuostolių padengimą. 

4.Gamintojo teisės ir įsipareigojimai 

4.1 Gamintojas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.lauksva.lt teikiamomis paslaugomis. 

4.2 Bet kuriuo metu savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. 

4.3 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Gamintojas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve www.lauksva.lt. 

4.4. Gamintojas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės www.lauksva.lt veiklą be atskiro įspėjimo. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami. 

4.5.Gamintojas pasilieka teisę neaptarnauti Pirkėjo ir prekių ar paslaugų neparduoti, nutraukti sudarytą sutartį, jei Pirkėjas pažeidė etikos normas ar bet kokia forma sąmoningai pakenkė Gamintojo prekiniam ženklui. Taip pat tais atvejais, kai Pirkėjas atsisako pateikti užsakymo pateikimui ar Sutarties sudarymui reikalingus asmens duomenis, Gamintojas turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį arba sudaryti Sutartį kitomis sąlygomis, nei numatyta šioje Sutartyje. 

4.6. Gamintojas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu: 

4.6.1. Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną, kai moka pavedimu. 

4.6.2. dėl elektroninės parduotuvės www.lauksva.lt veikimo kilusių techninių ar kitokių sutrikimų bei duomenų perdavimo klaidų, nepriklausomai nuo jų kilmės priežasties. 

4.7.Gamintojas įsipareigoja vadovautis užsakyme nurodytais gamybos terminais. Dėl prekių specifikos ir sudėtingumo, Gamintojas gali vėluoti pagaminti prekes iki dviejų savaičių nuo užsakyme nurodyto termino pabaigos. Šiuo atveju Gamintojas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą. Tokiu atveju Gamintojas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. 

4.8.Gamintojas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų. Šiuo atveju Gamintojas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą. 

4.9.Visais atvejais Gamintojas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 
4.10.Gamintojas turi teisę gauti, tikslinti ir kitaip tvarkyti Pirkėjo sutikimu pateiktus duomenis ir informaciją apie Pirkėjo vardą, pavardę, adresą, telefono nr., el. pašto adresą. 
4.11.Gamintojas įsipareigoja Sutartyje Pirkėjo nurodytu telefonu ir/ar el. paštu iš anksto pranešti Pirkėjui apie prekių perdavimo – priėmimo dieną ir suderinti su Pirkėju prekių perdavimo laiką. 
4.12.Gamintojas dėl svarbių priežasčių negalėdamas įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs. 
4.13.Gamintojas pasilieka teisę įmonės atostogų metu užsakymų nevykdyti ir jų vykdymo procesą prailginti tiek, kiek trunka oficialios įmonės atostogos. 
4.14.Gamintojas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Gamintojo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas. 

4.15.Gamintojas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

5.Prekių kokybės garantija 
5.1.Gamintojas visiems baldams suteikia 24 mėnesių garantiją “G0”. 
5.2.Gamintojas, specialiu ženklu pažymėtiems baldų modeliams, esantiems UAB „Lauksva“ baldų salonuose ir elektroniniuose portaluose gali pratęsti “G0” garantiją, suteikiant papildomą garantiją “G1” ir/arba suteikti garantiją “G2” audinio kokybei. Daugiau apie garantijų sąlygas – https://www.lauksva.lt/garantijos-salygos/ 

5.3.Pirkėjui garantinė priežiūra suteikiama pagal garantijos sąlygose numatytą tvarką. 
5.4.Pretenzijas kokybei gali teikti tik pats Pirkėjas – asmuo, nurodytas užsakymo sudarymo metu ir patvirtinęs užsakymą bei pasirašęs pirkimo-pardavimo sutartį. 
5.5.Garantinio laikotarpio metu nustatytus baldo kokybės trūkumus Gamintojas ištaiso ar pakeičia per nustatytą laikotarpį, nebent su klientu sutariama kitaip: 
-Gamintojo pagamintiems minkštiems ir korpusiniams baldams – 15-45 darbo dienų; 
-Kitose šalyse pagamintiems baldams – 30-60 darbo dienų. 
5.6.Gamintojas neatsako už tai, kad UAB „Lauksva“ ir kitų partnerių internetinėse parduotuvėse/puslapiuose, socialiniuose tinkluose, reklaminėje medžiagoje esančios reklaminio pobūdžio baldų nuotraukos savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, komplektacijos, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo prietaiso ypatybių, subjektyvaus vertinimo ar dėl naudojamų pagalbinių vaizdo koregavimo priemonių. 
5.7.Tuo atveju, kai Gamintojas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija. 
5.8.Gamintojas internetinėje svetainėje pateikia baldų priežiūros rekomendacijas bei eksploatacijos taisykles. Pirkėjas įsipareigoja jomis vadovautis. Neteisingai ar ne pagal paskirtį naudojant įsigytas Gamintojo prekes, prarandama Pirkėjo teisė į garantinį taisymą. https://www.lauksva.lt/baldu-priezuros-taisykles/ 

6.Prekių pristatymas ir surinkimas 
6.1.Pristatymo paslauga yra atskira sutarties dalis ir nuo užsakymo pagaminimo papildomai  gali užtrukti iki trijų savaičių. Tai nėra laikoma pagrindu pretenzijai dėl sutarties termino nevykdymo – Pirkėjas turi teisę pasirinkti jam priimtiniausią būdą gauti užsakytas prekes. 
6.2.Pirkėjas, užsakydamas prekes gali pasirinkti prekių pateikimo būdą: 
6.2.1.Nemokamai atsiimti iš Gamintojo sandėlio arba salono, kuriame ši prekė yra. 
6.2.2.Užsisakyti prekių pristatymo paslaugą iš Gamintojo pagal tuo metu galiojančius ir užsakymo sudarymo metu nurodytus elektroninėje parduotuvėje įkainius bei sąlygas.  
6.3.Pristatymo paslauga apima prekės pristatymą iki pastato durų (tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis automobilis). 
6.4.Užnešimo (įnešimo) paslauga įkainojama pagal užsakymo sudarymo metu nurodytus elektroninėje parduotuvėje galiojančius įkainius.  
6.5.Baldo surinkimo paslauga įkainojama pagal užsakymo sudarymo metu nurodytus elektroninėje parduotuvėje galiojančius įkainius. 

6.6.Pirkėjas atsako už tinkamas sąlygas prekes transportuoti iki nurodytos vietos, jas įnešti, surinkti. Vertinant prekės gabaritus įnešimui, rekomenduojame prie nurodytų gabaritų pridėti po papildomus 10cm. Įmonė neatsako, jei Pirkėjas šia informacija nesinaudoja ir nepasirūpina baldo įnešimo ar pristatymo tinkamomis sąlygomis. 
6.7.Jei standartinėmis dalimis baldo negalima įnešti į namus, Pirkėjui pageidaujant baldas įnešamas, jei jis papildomai apmoka už sugaištą 2-jų darbuotojų darbo laiką įkainiu 25 Eur/val. Jei Pirkėjas atsisako papildomai mokėti, kai baldo negalima įnešti standartinėmis dalimis, Pardavėjas neprisiima atsakomybės už baldo įnešimą. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei baldo negalima įnešti į Pirkėjo namus ir tai nėra pagrindas baldo atsisakymui.  
6.8.Pirkėjui atsisakius priimti prekę arba nurodytu adresu neradus Pirkėjo, prekė grąžinama į Pardavėjo sandėlį, o Pirkėjas apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar telefonu. Pirkėjas, norėdamas pakartotinio pristatymo, turi apmokėti pakartotinės Pristatymo paslaugos mokestį. Jei tuo laikotarpiu Pardavėjas nusprendžia taikyti nemokamo pristatymo paslaugą, o nemokamo pristatymo akcijos laikotarpiu klientas gautą ar vieną kartą jau vežtą prekę nusprendžia grąžinti, antras nemokamas pristatymas nebetaikomas – visos tokio tipo akcijos, šiuo atveju nemokamas pristatymas, galioja tik pirmam prekės pristatymui. 
6.9.Jei esant trukdančioms aplinkybėms Pristatymo paslaugos atlikimo metu, už kurias Pardavėjas neatsako, Pirkėjas jas šalina einamuoju momentu ir dėl šios priežasties Pristatymo paslaugą atliekantys darbuotojai sugaišta daugiau laiko nei numatyta, t.y. turi laukti, kol gali pilnai atlikti Pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo apmokėti už sugaištą kiekvieno darbuotojo darbo laiką tarifu 25Eur/val./darbuotojui. 
6.10.Jei prekių gabaritai netelpa pro duris arba dėl patalpų išplanavimo baldo įnešti ar surinkti neina, Pardavėjas neprisiima atsakomybės už baldo įnešimą. 
6.11.Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Tokių aplinkybių atsiradimas nesuteikia teisės Pirkėjui atsisakyti individualaus užsakymo, jei užsakymas jau pradėtas vykdyti. Pardavėjas privalo visomis išgalėmis kuo greičiau panaikinti susidariusias aplinkybes, neleidžiančias užbaigti priimto užsakymo. 
6.12.Sudaryta transporto paslaugų sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nenumato delspinigių skaičiavimo nei vienai sutarties šaliai. 
6.13.Baldai pristatomi prieš tai informavus Pirkėją apie preliminarų pristatymo laiką. Informacija teikiama vieną-dvi dienas prieš planuojamą reisą. Jei Pirkėjas prekės priimti negali, pristatymas perkeliamas į kitą reisą 10 darbo dienų laikotarpyje, nebent Pirkėjas pageidauja ilgesnio laikotarpio. 
6.14.Baldai pristatomi Pardavėjo transportu, tačiau Pardavėjas pasilieka teisę samdyti išorinę paslaugą apie tai kliento iš anksto neinformavus. 
6.15.Užsakytus baldus, būtina atsiimti ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo Gamintojo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui neatsiėmus užsakyto baldo per šį terminą, taikomas sandėliavimo mokestis, kuris yra lygus 1 proc. per dieną nuo bendros sutarties sumos. 
6.16.Atsiimant prekes iš Gamintojo sandėlio ar salono, būtina su savimi turėti ir pateikti Gamintojo patvirtintą ir el. paštu atsiųstą užsakymo lapą bei apmokėjimo dokumentus. 
6.17.Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti prekių priėmimo-perdavimo akte (toliau – 3PA). 
6.18.Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius 3PA be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai. 
6.19.Baldai pristatomi nesurinkti, supakuoti, o prie baldų yra pridedama surinkimo instrukcija. 
6.20.Tais atvejais, kai pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas baldų gabenimas yra užsakomas per išorines, ne Gamintojo teikiamas paslaugas arba iš Gamintojo tokios paslaugos neužsakomos ir Gamintojas išsiunčia daiktus pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko pirkėjas, o Gamintojas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui. 
6.21.Senų baldų išrinkimo, perstumdymo, išvežimo, išnešimo paslaugos neteikiamos. 
6.22.Jei pristatymo metu kelio danga yra netinkamos būklės krovininiam automobiliui ir iki suplanuoto reiso pirkėjas apie tai neinformuoja Pardavėjo, prekė gali būti nebepristatoma, tačiau paslauga lieka galiojanti ir pinigai už paslaugas ar papildomas išlaidas negrąžinami. 
6.23.Rekomendacijos pirkėjui dėl pasiruošimo prekių pristatymui yra skelbiamos Gamintojo internetinėje svetainėje: https://lauksva.lt/pristatymo-paslauga/ 

7.Prekių grąžinimas ir keitimas 
 
7.1.Pirkėjas sudaręs nuotolinę sutartį, nenurodydamas priežasties gali grąžinti baldus per 14 kalendorinių dienų, jei prekė yra originalioje pakuotėje, nenaudota. Kokybišką nepatikusį baldą Pirkėjas privalo grąžinti nepažeistoje pakuotėje savo transportu į artimiausią UAB „Lauksva“ baldų saloną arba užsisakyti papildomą transporto paslaugą. 
7.2.Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo”. 
7.3.Norėdamas grąžinti prekę (-es) 8.1 taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Gamintoją el. paštu: [email protected] . 
7.4.Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 
7.4.1.grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); 
7.4.2.prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais); 
7.4.3.prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); 
7.4.4.grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokią perdavė Gamintojas; 
7.4.5.grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą. Gamintojas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko teisės aktų ir šios sutarties nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. 
7.5. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Gamintojas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo tarpu kai Gamintojas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus. 
7.6.Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą. 
7.7.Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą. 
7.8.Kokybiškų, tačiau surinktų ar bandytų rinkti baldų grąžinti negalima. 
7.9.Prekė turi būti tos pačios komplektacijos kaip ir įsigijimo metu (visos detalės pakuotės viduje, surinkimo instrukcija ir surinkimo elementai). 
7.10.Pristatymo paslauga yra atskiras užsakymas. Atsisakant pristatyto užsakymo, Pristatymo paslauga lieka galiojanti ir pinigai už šią paslaugą negrąžinami. 
7.11.Kai grąžinama gauta nekokybiška prekė, Gamintojas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Gamintojas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus. Pirkėjas apie tai privalo pranešti Gamintojui el. paštu [email protected] ar užsakymo formoje nurodytais kontaktais. 
7.12.Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR Ūkio ministro 2014 m. liepos 22d. nutarimo Nr. 738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“. 
7.36.Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties pagal CK 6.228 10 str., nebent Gamintojas ir Pirkėjas raštu susitartų kitaip. 

8.Informacijos siuntimas 
8.1.Gamintojas visus pranešimus siunčia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu. 
8.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Gamintojo nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 

9.Baigiamosios nuostatos 
9.1.Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Visais atvejais prašome pirmiausiai kreiptis į Gamintoją UAB „Lauksva“. 
9.2.Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, Šakių apylinkės teisme. 

Internete nurodytos prekių gražinimo, pirkimo ir kitos taisyklės galioja tik internetinėje parduotuvėje įsigytoms prekėms. Prekes įsigijus salone pirkėjas turi vadovautis taisyklėmis, kurios nurodytos Pirkimo – Pardavimo sutartyje bei LR civiliniu kodeksu. 

LIZINGAS 

Paslaugą teikiame kartu su partneriu Inbank.  

Norint pasinaudoti pirkimo išsimokėtinai paslauga, reikia turėti vieną iš asmens tapatybę įrodančių dokumentų: 

 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę; 
 • Leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. 

Esant teigiamam Jūsų mokumo įvertinimui, galėsite sudaryti prekių finansavimo sutartį. 

 

Pirkimo išsimokėtinai privalumai: 

 • Sutarties sudarymas užtrunka vos kelias minutes; 
 • Galite pasirinkti jums labiausiai tinkantį sutarties terminą ar įmokos dydį; 
 • Pasirinkite patys: kur, kada ir kaip norite mokėti įmokas (Maxima kasose, PayPost skyriuose, pavedimu ar Inbank savitarnoje); 
 • Sutartį gali sudaryti du asmenys – šeimos nariai, ir tokiu būdu pirkti išsimokėtinai palankesnėmis sąlygomis; 
 • Galite sudaryti sutartį neišėję iš namų – internetu. 

Finansavimo sąlygos perkant išsimokėtinai internetu su Inbank: 

 • Finansuojame prekės ar prekių krepšelio kainą nuo 50 iki 10 000 Eur; 
 • Galite rinktis išsimokėjimo terminą iki 72 mėn.; 
 • Sutartį gali sudaryti asmenys ne jaunesni nei 18 m.; 
 • Pirkdami prekę išsimokėtinai iš karto tapsite prekės savininku; 
 • Galite pasirinkti, ar pageidaujate mokėti pradinį įnašą, ar pradėsite mokėti įmokas tik kitą mėnesį; 
 • Mokėtina suma bus paskirstyta kas mėnesį, pagal nustatytą grafiką. 

 

Pirkimo išsimokėtinai paslauga gali pasinaudoti asmenys: 

 • Gaunantys atlyginimą pagal darbo sutartį; 
 • Gaunantys „Sodros“ mokamas nuolatines išmokas (pensijas, pašalpas ir pan.); 
 • Ministerijų pensininkai (gaunantys ministerijų mokamas pensijas); 
 • Ūkininkai, individualią veiklą vykdantys asmenys. 
 • Dirbantys užsienyje (turi gauti pajamas į lietuvišką banko sąskaitą) 

Dėl platesnės informacijos ir lizingo sąlygų prašome susisiekti su mumis: +37065823323 arba el. paštu [email protected] 

 

Krepšelis0
There are no products in the cart!
Tęsti apsipirkimą